Maak uw keuze
Categorie:
Merk:
Zoek:
Geavanceerd zoeken
Bestsellers

Loopband - UNO LTX4
Loopband - UNO LTX4
Crosstrainer Finnlo Loxon
Crosstrainer Finnlo Loxon
Crosstrainer Finnlo Loxon XTR Snow
Crosstrainer Finnlo Loxon XTR Snow
Keurmerk

Fitness4rent is aangesloten bij het Webshop Keurmerk en het keurmerk mbkOK. Hierdoor is Fitness4rent aangemerkt als

Veilig en Betrouwbaar

Voor uw betekent dit: Veiligheid en vertrouwd bestellen via de webshop van Fitness4rent.

WebShop Keurmerk

mkbOK
Fitness4Rent

Fitness4Rent

Algemene Voorwaarden

Fitness4rent.nl
Industrieweg 46
7902 AB  HOOGEVEEN 
 
Afkoelingsperiode:                                                                                                                              
Indien consument, om wat voor reden dan ook, afziet van de koop, moet consument het product ongeopend, in de originele verpakking, binnen 8 dagen na levering, aan leverancier retour zenden. Alle kosten hieraan verbonden zijn geheel voor rekening van de consument. Leverancier zal  het bedrag van de bestelling, zoals vermeld op de factuur, echter met uitzondering van de door consument betaalde bezorgkosten, binnen 30 dagen na binnenkomst van het product bij leverancier naar een door consument opgegeven bank/giro rekeningnummer terugstorten.
 
Verkrijgen van de factuur
De factuur wordt bij aflevering van de goederen overhandigd, deze dient terstond te worden voldaan, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen en staat aangegeven.

Levering apparatuur:
De apparatuur wordt altijd in de doos geleverd,(d.w.z. door u zelf op te bouwen) inclusief een opbouwhandleiding. In overleg kan Fitness4Rent de apparatuur voor u opbouwen. Hiervoor rekenen wij een uurtarief van 60 euro. Voor België zijn de opbouwkosten op aanvraag.  

 

 

 

Artikel 1        Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 1).

 Artikel 3            Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. 

2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte/website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Prijzen en afbeeldingen op de website kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen welke nog niet zijn doorgevoerd op deze website. Deze verlenen dan ook absoluut geen rechten aan de consument.

(Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 2).

Artikel 4            Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5            Levering

1. Tenzij anders overeengekomen,geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld/zichtbaar gemaakt. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. De datum en tijdstip van levering welke wordt vastgesteld is indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht de levering door de transporteur later dan de geplande datum plaatsvinden is de consument verplicht deze af te nemen. Mocht zij dit weigeren dan zal het gekochte worden geretourneerd en zal de consument aan Fitness4Rent.nl de gemaakte kosten verschuldigd zijn. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeftgesteld.

8. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan drie weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consumentgebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

(Zie ook: Artikels gewijze toelichting onder 3).

Artikel 6            Fabrieksgarantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde fabrieksgarantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker. Apparatuur welke niet voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen dienen vervolgens door de consument bij Fitness4Rent.nl aangeboden te worden waarna deze na reparatie weer door de consument kan worden afgehaald.

3. De onder 1. genoemde fabrieksgarantie bedraagt voor alle producten minimaal 1 jaar, daar waar een langere fabrieksgarantie van toepassing is wordt dit aangegeven. Fitness4Rent.nl zal er alles aan doen dat de fabrieksgarantie door de fabrikant-importeur wordt nagekomen maar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7            Modellen

1. Afbeeldingen bij de producten kunnen licht afwijken, wij doen onze uiterste beste dit echter niet voor te laten komen. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 8            Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9            Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen zes dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 5).

Artikel 10            Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 6).

Artikel 11            Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijsoorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijs verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de consumentgerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 5%bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 7).     

Artikel 12            Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering/afhalen.

 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze vooraf te geschieden op een door gebruiker aan te geven       wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 5. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 8).

 Artikel 13            Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,indien:

 - Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkominghaar rechtvaardigt.

 - consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 14            Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

 Artikel 15            Vrijwaringen

 1. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens,die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of softwarevrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 16            Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen,schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,(elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 17            Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruikergeleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

 3. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en /of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 10).

 Artikel 18            Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijzetoelichting onder 11).

 Artikel 19            Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

 Artikel 20            Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussengebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 21            Persoonsgegevens

 1.Fitness4Rent .nl is houder van een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte "Privacy Statement" van Fitness4Rent, zoals opgenomen in deze site.

Ga verder
Openingstijden Klantenservice Twitter Route


Klik voor route beschrijving
Bel mij terug

Naam:
Telefoonnummer: